This is a free Purot.net wiki
  • View:

Terveystieto

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Rakentaa terveystiedon verkkokurssin sisältö eri ammattialoilla.

Poissaolojen korvaustehtäviin tai koko kurssiin esim. laajennetussa työssäoppimisessa opiskeleville tai 2-tutkintolaisille, jotka eivät tee kurssia lukiolla.

Materiaalia on, mutta työkalut puuttuvat.

Mietinnän alla on, mikä viestintäväline olisi sopiva sisällön julkaisuun sekä työn tuotoksiin.

Terveystiedon wiki-sivu

Olen tehnyt oman terveystieto- wikisivun, mihin lataan tehtäviä.

Terveystieto

Mikä on opiskelijan tehtävien teko oppimisympäristö?

Mietinnän alla on, onko wikiympäristö se oikea ympäristö. Onko opiskelija helppo opettaa wikin käyttöön?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mieti yksi "koukuttava" elementti omiin verkko-opintoihin.
Esim. alkoholi ja terveys tehtävän testit juomatavoista ja alkoholiriippuvuudesta sekä animaatio alkoholin vaikutuksista ja suurkulutuksen rajoista sekä tietovisa.
rijunt   (15.01.2013 13:26)
  Reply

Omien verkko-opintojen vahvuudet ja kehittämistarpeet
a) oppijan näkökulmasta
Kehitettävää:
- tehtävien liittteet helpommin käytettävään muotoon
Vahvuudet:
- kurssin osia tai kokonaisuudessaan voi tehdä omalla ajalla
- tehtävät ainakin osin omiin asenteisiin ja omaan itseen liittyviä ja näin ehkä mielenkiintoisia

b) Opettajan näkökulmasta
Vahvuudet:
- tehtävät aina valmiina
Kehitettävää:
- tehtäväpalautus kannattaa laittaa VAIN sähköiseen muotoon
- kannattaa hankkia ERILLINEN SÄHKÖPOSTI tehtävien palauttamiseen

c) Oppilaitoksen näkökulmasta
Vahvuudet:
- voi käyttää esim. varsinaisen opettajan sairastuessa
Kehitettävää:
- miten resurssoidaan tehtävien tarkistus ja arviointi
rijunt   (15.01.2013 13:12)
  Reply

Miten asioita aletaan viedä eteenpäin:
Pedagoginen:
-vertaistuki
-joskus jnkn innovatiivisen hlön luento

Tekninen:
-johdon asenne tulisi päivittää, esim. skypen käyttö sallituksi
-oman toimipisteen somen käyttö - omia ryhmiä?

Työnjaollinen:
-miten resurssoidaan sellaisten opettajien tekemiset, jotka laativat uutta, esim. verkko-opetusta
-
rijunt   (27.11.2012 15:28)
  Reply

Etätyö lähipäiväksi marraskuulle. Tehty yhdessä Kristiina Väliniemen kanssa.

SEDUN TVT-STRATEGIA, SOME JA TIETOTURVALLISUUS

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, 01/2010

Strategian tavoite oppimisen tukeminen ja helpottuminen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Strategiassa on eritelty strategian vaikuttavuus opiskelijoihin, prosessit ja resurssit ja henkilöstö.
Strategian mukaan opiskelijan tulisi hallita sekä yhteiskunnan että oman alan vaatimat atk-taidot. Sedun pitäisi olla edelläkävijä laitteiden ja sovellusten osalta. Strategiassa mainitaan myös työssäoppimisen mahdollisuudet.
Prosesseissa mainitaan tvt:n integrointi opsiin ja näyttöihin, digitaalisen oppimateriaalin käyttö ja sen käyttökynnyksen madaltaminen, lisäksi oppilaitoksen kehittämistyössä pitäisi hyödyntää tvt:tä. Strategiassa mainitaan myös Winha ja sähköinen päiväkirja.
Resurssiosiossa mainitaan opetushenkilöstön ajanmukaiset laitteet, sovellukset ja työtilat, riittävä ja tarkoituksenmukainen opetusvälineistö sekä riittävä tekninen tuki. Opiskelijoille pyritään turvaamaan riittävästi tietokoneita oheislaitteineen. Lisäksi tuodaan esiin opiskelijoiden resurssien hyödyntäminen.
Henkilöstön kohdalla mainitaan asiantunteva atk-tukihenkilöstö, asiantunteva verkko-opetuksen tukihenkilöstö, opettajien atk-taitojen ylläpito ja nostaminen työtehtävien edellyttämälle tasolle. Mainitaan se, että opettajien pitäisi tuntea työelämässä käytettävät sovellukset, tämän mahdollistaa työelämäyhteistyö.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän sosiaalisen median ohjeistus, 12/2010

Perusperiaatteena on, että ky kannustaa henkilökuntaa somen käyttöön. Ohjeistuksessa mainitaan somen ”rooli tietämyksen, osaamisen ja innovoinnin sekä yhteydenpidon ja tiedonvälityksen välineenä”, lopuksi todetaan, että someen ei ole pakko mennä.
Ohjeistus koostuu suurimmaksi osaksi somen käytön perusasioista, esimerkiksi tietoturvasta ja lainsäädännöstä. Ohjeistuksessa kehotetaan harkitsemaan, mitä tietoa kannattaa jakaa ja millä profiililla sekä sopimaan somen käytöstä opetuksessa opiskelijoiden kanssa. Ohjeistuksessa kehotetaan käyttämään some työaikana vain työasioihin. Ohjeistuksen pituus yksi A4-arkki.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietoturvapolitiikka, ei päiväystä

Politiikassa määritellään tietoturvapolitiikan tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot osana ky:n laatujärjestelmää. ”Päämääräänä on turvata tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tiedon tuhoutuminen sekä minimoida vahingot”.
Tietoturvallisuus koskee” sähköisessä, audiovisuaalisessa, suullisessa ja kirjallisessa muodossa olevaa tiedon käsittelyä, siirtoa ja säilyttämistä.” Tietoturvallisuus rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä, pääsynvalvonnasta ja kiistämättömyydestä. TVT:n käyttöä varten on laadittu erilliset tietojärjestelmien käyttösäännöt, joissa määritellään vastuita ja annetaan ohjeita tietokoneen käyttämisestä, käyttöoikeuksista ja salasanoista, tietojen käsittelemisestä, fyysisestä turvallisuudesta, omista tiedoista ja yksityisyydestä, internetistä ja sähköpostista sekä ilmoitusvelvollisuudesta.
Politiikassa ylimpänä vastuunkantajana mainitaan ylläpitäjäorganisaation hallitus ja johtaja. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat tietoturvasta tulosvastuualueidensa osalta. Politiikassa luetellaan vastuut ky:n tasolta aina opetuspistetasolle saakka. Lisäksi mainitaan, että jokainen käyttäjä on vastuussa osaltaan.
Politiikassa tuodaan esiin tietoturvallisuuden seuranta ja ongelmatilanteiden käsittely, joista annetaan ohjeita.
Tietoturvallisuuden toteuttamisesta mainitaan, että riskien kartoittaminen on jatkuva prosessi ja tärkeä merkitys on myös tiedottamisella. Käyttösäännöt ovat henkilökunnan saatavissa ja opiskelijoille kuuluu näistä tiedottaa.
KOULUTUS JA VERKKOPEDAGOGIIKKA
Henkilökunnalle tarjotaan erilaisia koulutuksia, mutta niihin harvoin velvoitetaan osallistumaan. Jos jokin ohjelma tulee kaikkien käyttöön, siitä tarjotaan lyhyt minimiopastus ja kerrotaan henkilö, jolta saa lisäohjeita. Usein hankkeet tai organisaation johto tuo esiin uusia tvt:n käyttömahdollisuuksia, mutta varsinainen kunnollinen koulutus jää toteuttamatta. Vastuu siirretään usein jollekin toiselle.
Pedagogista tukea ei virallisesti saa, omat verkostot täytyy ottaa käyttöön. Teknistä tukea on saatavilla ky:n virallisille sovelluksille, ei itse ongituille uutuuksille. Verkkotyöskentely näkyy työaikasuunnitelmissa harvoin, mahdollisesti verkkokurssien pitämisen yhteydessä. Hankkeiden kautta on mahdollista saada resurssia, mutta se ei näy työaikasuunnitelmassa yleensä.
rijunt   (19.11.2012 13:15)
  Reply

Mitä oppimisaihioita voisin käyttää? Miksi?

Ohjeistus työselostuksen tekemiseksi. Sitä opiskelijat voivat hyödyntää omia selostuksia tehdessään. Hyvä ohje sisältää myös malleja hyvistä selostuksista.

ilmaisohjelmat.fi

Marraskuun lähipäiväksi ota selvää:
Millaiset ohjeistukset työpaikalla TVT-strategiasta? Kuntayhtymän omat? Oman toimipisteen omat? Millaisia käytännön ohjeita esim. somen käytöstä? Tietoturvasta? JNE...
Koulutus ja sen ylläpito? Onko oltava aina itse aloitteellinen vai nouseeko esiin esim. kehityskeskustelussa?
Miten pedagoginen ja tekninen tuki? Miten verkkotyöskentely näkyy työaikasuunnitelmassa?
rijunt   (09.10.2012 15:37)
  Reply

Oppimisaihioitani:
- terveellinen ateria (edu.fi)
- liikuntapiirakka
rijunt   (09.10.2012 13:27)
  Reply

9.10. havaittua:
www.edu.fi terveellinen ateria

-mitä
-miksi
-miten
-->edelliset kysymykset oppimisaihioitten tekemisessä
rijunt   (09.10.2012 13:20)
  Reply

http://www.gemilo.fi
Tutustu tähän.
rijunt   (08.10.2012 22:29)
  Reply

Tarmo Toikkasen Prezi-esitys "Avoimen lisenssin valitseminen"
rijunt   (22.08.2012 12:50)
  Reply

Ensimmäisessä AC-palaverissa 20.3. menimme läpi, missä vaiheessa kunkin kehitystyö on menossa ja vaikka meillä on hyvin erilaisia tehtäviä, saa tuollainen keskustelu aina aivotoimintaa mukavasti liikkeelle.
Omassa kehityskohteessani sisältöä todellakin on jo olemassa kohtuullisen paljon, mutta vaikein osa - millä välineillä verkossa se toteutetaan - on vielä haussa.
Toivonkin, että seuraavassa lähipäivässä menisimme tarkemmin läpi, mitkä kanavat toimivat parhaiten eri tyyppisissä tilanteissa. Esim. wiki on aivan hyvä julkaisu- ja keskustelupaikka, mutta missä ympäristössä opiskelija voisi tehdä tehtäviään niin, että ne eivät sitten copypastaamalla siirry kaikille...
rijunt   (21.03.2012 14:50)
  Reply