This is a free Purot.net wiki
  • View:

Raportointia

Ryhmän nimi ja jäsenet

Vesipuu11- ja Tu11-ryhmien jäsenet

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Tavoitteena on kirjoittaa työselostuksia wikiin ja kerätä sinne vähitellen opiskelijat sähköistä työportfoliota. Opiskelijat valitsevat itse työn, jota ovat viidennessä ja kuudennessa jaksossa tekemässä. He kuvaavat työn vaiheita ja tekevät wikiin raportin, jossa kirjallisen selostuksen ja kuvien avulla dokumentoivat työnsä. Mahdollista on linkittää työselostukseen muita www-sivuja ja myös tehdä videota, lisätä sitä YouTubeen ja linkittää wikiin. Mahdollista on myös luoda blogi omasta ammatillisesta työskentelystä ja linkittää se wikiin.

Aikataulu

Projekti aloitetaan keväällä 2012 huhti-toukokuussa. Jos raportointi netissä osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi, jatkamme sitä myös syksyllä 2012. 

Työskentelytavat

Kummassakin ryhmässä kaikki opiskelijat tekevät työselostuksen luotuun wiki-pohjaan. Tu11-ryhmässä luokka on jakautunut kahteen ryhmään ja he kuvaavat opintokokonaisuuden suorittamista ryhminä. Tässä wiki-kirjoittaminen pääsee oikeuksiinsa. 

Lähtötilanteen kuvaus

Työselostuksia kirjoitetaan, jotta oman työn selostamisen taidot kehittyisivät ja että aikoinaan mahdollisen opinnäytteen raportin kirjoittaminenkin olisi helpompaa. Työselostukset on perinteisesti kirjoitettu paperille. Joillakin aloilla työselostuksia on tarkemmin kerätty kansioon, toisilla aloilla ne ovat olleet hajanaisemmin taltioituina.

Osaongelmat ja -tavoitteet

Alussa on hankalaa päättää, olisiko parempi ratkaisu wiki vai blogi. Koska wiki on opettajalle tutumpi, aloitamme siitä. Opiskelijan on mahdollista linkittää myös blogi wikiin. Huhtikuussa 2012 tuntuu siltä, että blogi kronologisena jatkumona olisi parempi vaihtoehto. Ehkä siirrymme siihen syksyllä 2012...

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

17.4.2013

iGoogle: oma netin etusivu. Voi kerätä ne asiat, jotka itselle merkityksellisiä. iGoogle ei enää käytössä. Samat asiat voi tehdä wikiin tai blogiin
KristiinaV   (17.04.2013 11:40)
  Reply

17.4.2013 Need to know: sosiaalisen median käyttäminen, erilaisten kuva- ja tekstiarkistojen käyttäminen. Oppilaitos mahdollistaa verkkokurssien tekemisen omissa tiloissaan ja omilla välineillään.
Nice to know: uudet sovellukset. Koulussa verkko-tutor, joka esittelee uutuuksia. Opettajien erityisosaamiset hyödyksi. Kun innovoidaan, rakennetaan ja luodaan uutta, jostain pitäisi osata luopua. Tuottaako tehtävä tarkoitetun osaamisen? Täytyykö jokainen vaihe kontrolloida? Osa tehtävistä voisi olla vain oppimista ohjaavia. Vertaistuki ja -vertaisoppiminen, ei liian massiivisia rakenteita, epämuodollisemmin.

Etäopetus opettajan ohjaamaa verkossa tapahtuvaa ja dokumentoitavaa keskustelua. Etäopiskelun ohjaus ajoittuu koko koulutuksen ajalle. Verkkototeutuksen työnjako: - Jokaiselle tuotteelle on määritelty ohjauksen vastuuhenkilö.
Opettajaresurssit on määritelty x h / opintoviikkoa. Verkkototeutuksen suunnittelun resurssit on määritelty x h / tuotekortti.
KristiinaV   (17.04.2013 11:37)
  Reply

Verkko-opetus perustuu oppimisprosessin suunnitteluun, ei oppimateriaalin laadintaan. Ongelmaperusteinen oppiminen vaatii isompia kokonaisuuksia ja aineiden integrointia. Rovaniemellä esimerkiksi käytössä tutoriaalit eli tapausesimerkit, joita lähdetään tutkimaan. Näkyy myös lukujärjestyksissä.
KristiinaV   (17.04.2013 11:01)
  Reply

17.4.2013 Opettajien myös hankittava tarvitsemansa osaaminen. Kerrasta toiseen ei atk-tukikaan tee puolesta töitä.

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu ja millainen osaaminen opelta vaaditaan? Johdon strategia ja tuki. Millaista on perusosaaminen, siihen kriteerit. Ope.fi-koulutukset.
KristiinaV   (17.04.2013 10:16)
  Reply

17.4 Must know: Tunnukset ja toimiva atk-tuki. Mitkä ohjelmat, välineet ja laitteet on käytössä? Opettajan halu. Mille taitotasolle kurssi laaditaan? Mitä verkko-opetus tuo lisää kurssiin? Miksi sitä käytetään? Aika- ja raharesurssi.
KristiinaV   (17.04.2013 09:42)
  Reply

@KristiinaV
Mieti seuraavaksi kerraksi: Miten jatkaa tätä kehittämistyötä. Lisätäkö omaa osaamista vai laajentaa yhteistyötä? Voitko ottaa puheeksi esim. kehityskeskutelussa.
rijunt   (12.03.2013 15:19)
  Reply

@KristiinaV
Viimeiset lähipäivät:
12.3. ja 10.4. (jälkimmäinen eri kuin alussa sovittu)
Verkkotapaamiset:
30.1.klo 15.00
30.1. klo 16.00
6.2. klo 15.00
6.2. klo 16.00
14.2. klo 15.00
14.2. klo 16.00
18.2. klo 15.00
18.2. klo 16.00
Ilmoittaudu Doodlessa.
Täällä jutellaan/esitellään omia koukuttavia asioita.
rijunt   (15.01.2013 15:20)
  Reply

@KristiinaV
tehtävät 13.1.
Omien verkko-opintojen vahvuudet ja kehittämistarpeet
a) oppijan näkökulmasta
b) opettajan näkökulmasta
c) oppilaitoksen näkökulmasta

Mieti/keksi yksi "koukuttava" asia omissa verkko-opinnoissasi.
rijunt   (15.01.2013 13:37)
  Reply

27.11.2012

Prezi-esitys: Avoimen lisenssin valitseminen (Tarmo Toikkanen)

Asioita, joita pitäisi lähteä viemään eteenpäin

Pedagogiset ratkaisut: vertaistukea ja ajoittain ulkopuolisia asiantuntijoita. Sedun oma osaaminen jakoon!

Tekniset ratkaisut: jollakin perusteella on aikanaan valittu ja hankittu ohjelmia, joita kaikkien pitäisi käyttää. Uusia ohjelmia ei välttämättä voi edes asentaa koulun koneille ja helposti sanotaan, että niitä ei voi käyttää. Esim. tabletit puuttuvat tällä hetkellä kokonaan.

Työnjaolliset ratkaisut: kehittävälle opettajalle pitäisi antaa aika- ja raharesurssia työn tekemiseen.
KristiinaV   (27.11.2012 14:37)
  Reply

27.11.2012

Millaisen kokonaisuuden kehittämishanke muodostaa?

- Kehittämishankkeessa on ollut tarkoituksena kehittää opiskelijan oman työn raportointia verkossa. Keväällä 2012 kokeiltiin raporttien tekemistä puront.net -wikiin ja keväällä 2013 kokeillaan raporttien tekemistä blogiin. Kehittämishanke on suhteellisen iso osa äidinkielen 2. kurssia ja raportointi pitää sisällään sekä oman työn selostamisen harjoittelua että tietoteknisten taitojen harjoittelua.

Miten se liittyy muuhun opetukseen?

Opiskelijan oman työn raportointi on oleellinen osa opsia ja harjoittaa opiskelijaa mm. opinnäytteen raportin kirjoittamiseen. Raportointi tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden tehdä muistiinpanoja ja palata oman työn tekemisen vaiheisiin myöhemmin. Raportointia on mahdollista jatkaa myös ammattiopettajan kanssa läpi opiskeluajan.

Oman kehittämishankkeen arviointi

Tätä kehittämishanketta ei ole tehty sillä tavoin, että opettaja olisi etukäteen rakentanut vahvat rakenteet opiskelijoiden työhön. Oman työn asialliseen raportointiin on kyllä olemassa valmis rakenne, jota sekä opettaja että opiskelijat ovat hyödyntäneet, mutta muuten raportointia on harjoiteltu kokeilumielellä.

Kevään 2012 kokemukset osoittivat, että opiskelijoilla on melko suuri kynnys raportoida tekemisiään netissä. Nimimerkin turvin kaikki kuitenkin suostuivat kokeilemaan. Blogien käytössä helpotusta tuonee se, että blogin voi määrittää salaiseksi.
Myös valokuvien käyttö osoittautui ongelmalliseksi. Useimmista opiskelijoista työvaiheiden valokuvaaminen tuntui hankalalta, vaikka teknisesti se olisikin helposti toteutettavissa esim. kännyköiden kameralla. Tähän tarvitaan varmasti jatkossa enemmän tukea ammattillisen aineen opettajalta.
Itse työn selostaminen tuntui sujuvan kohtalaisen hyvin. Opettajan on kuitenkin huolehdittava, että opiskelijoilla on käytössään hyvä ohje, jonka mukaan raportoida. Ohjeesta tulee käydä ilmi, mitä asioita raportissa täytyy olla. Äidinkielen opettajan kannalta korjaamista vaatii selostusten kieli. Ratkaisematta vielä on se, miten raporttien kieli saataisiin mahdollisimman huolitelluksi ilman, että opettaja oikolukee kaikki raportit. Syksyn 2012 kokeilun perusteella myös opiskelijoiden vertaispalautteen avulla monet virheet tulivat löydetyiksi.
Lisäponnisteluja kaipaa myös se, miten verkkoon raportointi saataisiin jatkuvaksi prosessiksi, ei vain äidinkielen tunnin kuriositeetiksi.
KristiinaV   (27.11.2012 10:00)
  Reply

SEDUN TVT-STRATEGIA, SOME JA TIETOTURVALLISUUS

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, 01/2010

Strategian tavoite oppimisen tukeminen ja helpottuminen tieto- ja viestintäteknologian avulla. Strategiassa on eritelty strategian vaikuttavuus opiskelijoihin, prosessit ja resurssit ja henkilöstö.
Strategian mukaan opiskelijan tulisi hallita sekä yhteiskunnan että oman alan vaatimat atk-taidot. Sedun pitäisi olla edelläkävijä laitteiden ja sovellusten osalta. Strategiassa mainitaan myös työssäoppimisen mahdollisuudet.

Prosesseissa mainitaan tvt:n integrointi opsiin ja näyttöihin, digitaalisen oppimateriaalin käyttö ja sen käyttökynnyksen madaltaminen, lisäksi oppilaitoksen kehittämistyössä pitäisi hyödyntää tvt:tä. Strategiassa mainitaan myös Winha ja sähköinen päiväkirja.

Resurssiosiossa mainitaan opetushenkilöstön ajanmukaiset laitteet, sovellukset ja työtilat, riittävä ja tarkoituksenmukainen opetusvälineistö sekä riittävä tekninen tuki. Opiskelijoille pyritään turvaamaan riittävästi tietokoneita oheislaitteineen. Lisäksi tuodaan esiin opiskelijoiden resurssien hyödyntäminen.

Henkilöstön kohdalla mainitaan asiantunteva atk-tukihenkilöstö, asiantunteva verkko-opetuksen tukihenkilöstö, opettajien atk-taitojen ylläpito ja nostaminen työtehtävien edellyttämälle tasolle. Mainitaan se, että opettajien pitäisi tuntea työelämässä käytettävät sovellukset, tämän mahdollistaa työelämäyhteistyö.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän sosiaalisen median ohjeistus, 12/2010

Perusperiaatteena on, että ky kannustaa henkilökuntaa somen käyttöön. Ohjeistuksessa mainitaan somen ”rooli tietämyksen, osaamisen ja innovoinnin sekä yhteydenpidon ja tiedonvälityksen välineenä”, lopuksi todetaan, että someen ei ole pakko mennä.

Ohjeistus koostuu suurimmaksi osaksi somen käytön perusasioista, esimerkiksi tietoturvasta ja lainsäädännöstä. Ohjeistuksessa kehotetaan harkitsemaan, mitä tietoa kannattaa jakaa ja millä profiililla sekä sopimaan somen käytöstä opetuksessa opiskelijoiden kanssa. Ohjeistuksessa kehotetaan käyttämään some työaikana vain työasioihin. Ohjeistuksen pituus yksi A4-arkki.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietoturvapolitiikka, ei päiväystä

Politiikassa määritellään tietoturvapolitiikan tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot osana ky:n laatujärjestelmää. ”Päämääräänä on turvata tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tiedon tuhoutuminen sekä minimoida vahingot”.

Tietoturvallisuus koskee” sähköisessä, audiovisuaalisessa, suullisessa ja kirjallisessa muodossa olevaa tiedon käsittelyä, siirtoa ja säilyttämistä.” Tietoturvallisuus rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä, pääsynvalvonnasta ja kiistämättömyydestä. TVT:n käyttöä varten on laadittu erilliset tietojärjestelmien käyttösäännöt, joissa määritellään vastuita ja annetaan ohjeita tietokoneen käyttämisestä, käyttöoikeuksista ja salasanoista, tietojen käsittelemisestä, fyysisestä turvallisuudesta, omista tiedoista ja yksityisyydestä, internetistä ja sähköpostista sekä ilmoitusvelvollisuudesta.

Politiikassa ylimpänä vastuunkantajana mainitaan ylläpitäjäorganisaation hallitus ja johtaja. Tulosyksiköiden johtajat vastaavat tietoturvasta tulosvastuualueidensa osalta. Politiikassa luetellaan vastuut ky:n tasolta aina opetuspistetasolle saakka. Lisäksi mainitaan, että jokainen käyttäjä on vastuussa osaltaan.

Politiikassa tuodaan esiin tietoturvallisuuden seuranta ja ongelmatilanteiden käsittely, joista annetaan ohjeita.
Tietoturvallisuuden toteuttamisesta mainitaan, että riskien kartoittaminen on jatkuva prosessi ja tärkeä merkitys on myös tiedottamisella. Käyttösäännöt ovat henkilökunnan saatavissa ja opiskelijoille kuuluu näistä tiedottaa.

KOULUTUS JA VERKKOPEDAGOGIIKKA
Henkilökunnalle tarjotaan erilaisia koulutuksia, mutta niihin harvoin velvoitetaan osallistumaan. Jos jokin ohjelma tulee kaikkien käyttöön, siitä tarjotaan lyhyt minimiopastus ja kerrotaan henkilö, jolta saa lisäohjeita. Usein hankkeet tai organisaation johto tuo esiin uusia tvt:n käyttömahdollisuuksia, mutta varsinainen kunnollinen koulutus jää toteuttamatta. Vastuu siirretään usein jollekin toiselle.

Pedagogista tukea ei virallisesti saa, omat verkostot täytyy ottaa käyttöön. Teknistä tukea on saatavilla ky:n virallisille sovelluksille, ei itse ongituille uutuuksille. Verkkotyöskentely näkyy työaikasuunnitelmissa harvoin, mahdollisesti verkkokurssien pitämisen yhteydessä. Hankkeiden kautta on mahdollista saada resurssia, mutta se ei näy työaikasuunnitelmassa yleensä.

Tehty yhdessä Riitta Junttilan kanssa
KristiinaV   (19.11.2012 13:14)
  Reply

9.10.2012

Mitä oppimisaihioita voisin käyttää? Miksi?

Ohjeistus työselostuksen tekemiseksi. Sitä opiskelijat voivat hyödyntää omia selostuksia tehdessään. Hyvä ohje sisältää myös malleja hyvistä selostuksista.

ilmaisohjelmat.fi

Marraskuun lähipäiväksi ota selvää:
Millaiset ohjeistukset työpaikalla TVT-strategiasta? Kuntayhtymän omat? Oman toimipisteen omat? Millaisia käytännön ohjeita esim. somen käytöstä? Tietoturvasta? JNE...
Koulutus ja sen ylläpito? Onko oltava aina itse aloitteellinen vai nouseeko esiin esim. kehityskeskustelussa?
Miten pedagoginen ja tekninen tuki? Miten verkkotyöskentely näkyy työaikasuunnitelmassa?
KristiinaV   (09.10.2012 13:24)
  Reply

22.8.2012

M = mitä
M = miksi + opettajan ohjaussuunnitelma
M = miten

Tarmo Toikkasen Prezi-esitys "Avoimen lisenssin valitseminen"

Diigo pilvessä, voi kerätä linkkilistoja (sivuilta voi korostaa asioita tai tehdä muistiinpanoja). Diigosta voi linkittää wikeihin, Moodleen jne.

Flickr. Oppimistehtävänä analysoi tiettyjä asioita kuvista. Esim. miten tässä kuvassa aseptiikka toteutuu. Palvelusta voidaan linkittää Moodleen jne. Oppimistehtävänä ottaa kuva, analysoida sitä, palauttaa se sovittuun paikkaan ja kertoa, miksi valitsi ko. kuvan. Muista kuvien oikeudet! Kun haluaa Flickr:stä liittää kuvan esim. wikiin ja upottaa sen, pitää valita Sharesta Grab the html-code. Kun haluaa linkittää wikiin, voi joko kopioida ja liittää, tai sitten valita 'Lisää tähän' kohdasta 'muuta' ja sieltä koodi.

SlideSharessa PP-esityksen yläreunassa linkki Embed, ja sieltä samoin kuin Flickrissä löytyy esityksen koodi.
KristiinaV   (22.08.2012 09:24)
  Reply

18.4.2012

- Audacity: ilmainen äänenkäsittelyohjelma. Esim. kielten opiskelussa tai erityisopiskelijoilla.
- SkyDrive ja Dropbox -pilvitallennusohjelmat. SkyDrivessa 25 gigaa, Dropbox pienempi
- www.ilmaisohjelmat.fi
KristiinaV   (18.04.2012 14:42)
  Reply

27.3. AC-palaverin yhteenveto:

- Tekniikan on tärkeä olla kunnossa ja varasuunnitelma mietittynä, jos ei toimi.
- AC-palaverin aihe määrää, kannattaako istunto tallentaa.
- Wikiin voi linkittää eri lähteistä materiaalia, opiskelija voi käyttää sitä välinettä, jota haluaa (blogeja tai Google.docseja).
- Toivottavasti saamme videota
KristiinaV   (27.03.2012 15:52)
  Reply